ขอต้อนรับสู่ .:: ศูนย์ปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ::.
บริการด้วยใจ ยินดีให้บริการ
HomeYour AccountDownloadsForumsSubmit NewsTopicsTop 10
สวัสดี Anonymous |  สมัครสมาชิก |  เข้าสู่ระบบ |
เมนูหลัก
 ความเป็นมา
  คณะกรรมการ
  สถานทีตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
  การใช้งานศูนย์
     ปฏิบัติการพยาบาล

  เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 วารสาร
 ค้นหา
  ดาวน์โหลด
  เว็ปบอร์ด

จองห้องปฏิบติการ
 จองห้องปฏิบัติการ
     พยาบาล
 คู่มือการใช้งานการจอง
     ห้องปฏิบัติการพยาบาล


PLOYS
Play and Toy Supportive
Decision Sysytems

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกของเล่น
การเล่น และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

ค้นหาเข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

             ศูนย์ปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       เชื่อว่าการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในศูนย์ปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
      พัฒนาทักษะทางการประเมินและการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่ถูกต้องสำหรับนักศึกษาพยาบาลทุกระดับ
      ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง ทั้งในการฝึกด้วยตนเองและการฝึกโดยมีอาจารย์ผู้นิเทศ
      นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการพยาบาลยังเป็นแหล่งสำคัญในการให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษา
      การบริการแก่สังคม การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


             ศูนย์ปฏิบัติการพยาบาลยึดถือตามปณิธานของคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งให้บริการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาทุกระดับและให้ความร่วมมือ
      ในด้านการเรียนการสอน การบริการแก่สังคมและการวิจัย รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


          1.เพื่อจัดวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่มีคุณภาพและทันสมัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
              ที่มีการฝึกปฏิบัติการพยาบาล และมีจำนวนที่เพียงพอ
          2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
          3. ให้บริการที่รวดเร็ว สะดวก และเพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองของนักศึกษา
          4. บำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์การศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

       เป็นแหล่งให้บริการการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลโดยปฏิบัติ ดังนี้ :
      1. จัดของบประมาณในการขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลให้เพียงพอ
          และทันสมัยตามที่ภาควิชาฯต้องการ
      2. รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากภาควิชาฯต่างๆของคณะพยาบาลศาสตร์
      3. ให้บริการอาจารย์และนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่
              - จัดเตรียมห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลพร้อมกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติและ
                สอนด้วยการสาธิต การสาธิตย้อนกลับ
              - จัดวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้เพิ่มเติมในขณะฝึกปฏิบัติตามที่อาจารย์ผู้สอนต้องการ
              - ทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนและฝึกด้วยตนเอง
              - บริการให้นักศึกษายืมอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
      4. ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
      5. จัดทำคู่มือระเบียบการขอใช้ศูนย์ปฏิบัติการพยาบาล
      6. ร่วมมือกับภาควิชาต่างๆของคณะพยาบาลศาสตร์ในการจัดหาคู่มือการฝึกปฏิบัติการพยาบาลและสื่อ
          ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองมาไว้ในศูนย์ปฏิบัติการพยาบาล
      7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำที่สามารถให้คำแนะนำแก่นักศึกษาได้
      8. จัดซ่อมบำรุงรักษาและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์ปฏิบัติการพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
      9. งานอื่นๆที่คณะฯมอบหมาย